این نوشتار یک راهنمای سریع برای نوشتن گزارش کار آزمایشگاه بتن است.

بررسی مقاومت فشاری بتن

در فاصله‌های طولانى حمل بتن، فرآیند هیدراسیون سیمان و در نهایت گیرش بتن، امکان دارد از داخل بتونیر شروع شود و هنگام ریختن بتن در مکان مورد استفاده، کیفیت بتن و در نتیجه مقاومت و روانى بتن در حد مورد نظر ما نباشد. مشکلی دیگر، استفاده از بتن‌هاىی است که از روز قبل نگه داشته‌ایم. بتنی که روزانه تولید می‌شود امکان دارد کلا در همان روز مصرف نگردد و قدری از آن به عنوان ماده مازاد برای روز بعد باقى بماند که اگر اقداماتی براى فرآیند تاخیر گیرش آن تدبیر شود، می‌توانیم از آن در روز بعد هم استفاده کنیم. استاندارد ASTM C-94 در مورد بتن‌های آماده و استاندارد ASTM C-685 براى بتن‌سازى به منظور اختلاط دائمى، در مورد بیشتر دیرکرد بتن ریزى بر مقاومت آن صحبتی نمی‌کنند. جدیدا در آمریکا، مطالعاتی عملى بر روى موادى شروع شده است که نوعى از آن باعث توقف گیرش بتن می‌شود و گیرش دوباره بتن بعد از اضافه کردن نوع دیگرى از آن ماده شروع می‌شود.
در کشور ایران مواردى از اضافه کردن بى‌رویه مقادیر آب و سیمان به عنوان راه چاره براى مقابله با کم شدن روانى و مقاومت بتن مانده مشاهده می‌گردد. اثر دیرکرد بتن‌ریزى بر مقاومت فشارى بتن، با تاخیر زمانى نیم تا ۳ ساعت پس از ساختن بتن، طى آزمایش‌هاىی مورد بررسى کارشناسان قرار میگیرد.

بررسی مشخصات مصالح

مصالح سنگى ریز دانه‌ی درون بتن شامل ماسه‌ی رودخانه اى و درشت دانه همانند سنگ‌های شکسته با نهایتا اندازه دانه ۲۵ میلى متر در بتن مورد استفاده قرار می گیرند. دانه بندى مصالح ریزدانه مطابق استاندارد ASTM C-33 و درشت دانه مطابق همان استاندارد انتخاب می‌شوند.

سیمان مصرفى در این بتن از نوع ۱ سیمان پرتلند و آب مورد استفاده، آب آشامیدنى شهری مانند تهران است. این نوع مخلوط هاى بتنى به شیوه‌ی وزنى طراحى و تولید می‌شوند .

مشخصات و تعداد نمونه ها

هرکدام از نمونه‌های استوانه‌اى بتن به قطر ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر است. نمونه گیرى در بتن در ۵ نوبت انجام مى‌شود و هر نوبت ۳ نمونه‌ی مختلف گرفته می‌شود. اولین ۳ نمونه در نوبت اول، یعنى یک ربع ساعت بعد از مخلوط شدن بتن گرفته می‌شود. این ۳ نمونه مقاومت فشارى بتن مبنا را به ما نشان می‌دهد و کاهش مقاومت فشارى، نمونه‌هاى دیگری نسبت به آن سنجیده میشود.

در پروژه‌ی حاضر، این زمان، زمان صفر تعریف میگردد. نمونه هاى دیگر در نوبتهاى بعدى به ترتیب در ساعتهاى ۵/۰ ، ۱ ، ۲ ،۳ ساعت پس از ساعت صفر گرفته مىشوند. پس براى هر مقاومت فشاری بتن کلاً ۱۵ نمونه در ۵ نوبت زمانى تحت آزمایش قرار میگیرد.

نحوه ساخت بتن و انجام گزارش کار آزمایشگاه بتن :

استاندارد ASTM C-39 براى ساخت نمونه ها مورد استفاده قرار مىگیرد. ۱۵ دقیقه پس از افزودن اب به مخلوط مصالح سنکى و سیمان ، نخستین نمونه گیرى انجام می شود . مخلوط کن از آغاز اختلاط مصالح تا پایان نمونه گیرى بدون توقف می چرخد . نمونه گیرى در هر نوبت با برگردانیدن مخلوط کن در حال چرخش انجام می شود. تراکم نمونه ها با کوبیدن میله انجام می گیرد. ۲۴ ساعت پس از نمونه گیرى قالبها را باز کرده نمونه ها را بیرون می آوریم و در تشت هاى پر از آب می گذاریم . آب تشت نیمى از ارتفاع نمونه ها را در برمی گیرد. روى نمونه ها را باگونى خیس می پوشانیم . براى جلو گیرى از تبخیر اب گونی ها در اثر جریان هوا ، روى تمام تشت ها را با پوشش نایلونى می پوشانیم . هر ۳ تا ۴ روز یکبار پوششها را بر می داریم و با غلتانیدن نمونه ها در جاى خود نیمه دیگر نمونه ها را به درون آب می بریم و روى نمونه ها را مجددأ می پوشانیم . نمونه ما را ۲۸ روز به همین شیوه نگه می داریم و پس از ۲۸ روز آزمایش تعیین مقاومت فشارى بتن نمونه ها انجام مىگیرد. مقاومت فشارى بتن برابر میانگین مقاومت هاى فشارى سه نمونه مربوط به هرنوبت آزمایش در نظرگرفته می شود.

نتایج آزمایش و تحلیل آنها

میزان اثر دیرکرد زمانى بر مقاومت فشارى بتن به مقاومت بتن و میزان دیرکرد زمانى بستگى دارد.اگر مقاومت طراحی ملاک قرار گیرد. بتن با دیرکردهاى زمانى بیش از ۲ ساعت براى مقاومتهاى تا ۲۵۰ کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع و بیش از ۱ ساعت براى مقاومت ۳۰۰ کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع داراى کاهش مقاومت فشارى بتن مىباشد. براى همه نمونه ها دیرکرد زمانى ۳ ساعت منجر به کاهش بسیار شدید مقاومت می شود. چنانچه مقاومت فشارى بتن مبنا در زمان صفر ملاک قرار گیرد ، دیرکرد زمانى در بتن ریزى مجاز نیست ، مگر اینکه روشها و موادى که از طریق آزمایش مشخص شده باشند ، براى مقابله باکاهش مقاومت در اثر دیرکرد زمانى به کار روند. قابل توجه است که در این صورت روانى بتن نیز کاهش می یابد. البته نمونه سازى در این آزمایشها بدون افزودن روان سازها انجام شد. نمونه هاى با ۳ ساعت تأخیر بسیار خشک و زبر بودند و به نظر می رسد که در دیرکردهاى زمانى بیشتر کاهش روانى به حدى خواهد بود که استفاده از روان سازها الزامى باشد.

نتیجه گیری نهایی در مورد مقاومت فشاری بتن

چنانچه طراحى مخلوط بتن بر پایه روش وزنى انجام گیرد ، مقاومت فشارى بتن بیش از ۲۰ درصد از مقاومت طراحى نمونه بیشتر می باشد. میزان تأثیر دیرکرد زمانى ، به مقاومت بتن و میزان دیرکرد بستگی دارد.

چنانچه طراحى مخلوط بتن بر پایه روش وزنى انجام گیرد و مقاومت طراحى ، مبناى مقایسه قرار گیرد بیشترین دیرکرد مجاز برابر یک ساعت خواهد بود .

آزمایشگاه بتن

آزمایشگاه بتن به افراد کمک می کند تا مطالب مختلفی نظیر نحوه ساخت بتن مناسب ، چگونگی رسیدن به مقاومت دلخواه ، مبارزه با شرایط خورنده ، ساخت بتن .با دوام و … را مورد بررسی قرار دهند آزمایشگاه بتن برای کنترل بتن استفاده می گردد و معمولا از هر روز یک سری نمونه می گیرند و نمونه هایی که داخل ایران مورد استفاده است و بیشتر کاربرد دارد، قالب های ۱۵٫۱۵٫۱۵ است.

عناوین:

• شرح آزمایشگاه بتن

• گزارشات آزمایشگاه های بتن و مصالح ساختمانی

• تجهیزات آزمایشگاه بتن

• آزمایشات بتن

شرح آزمایشگاه بتن:

درمهندسی ساختمان برای طراحی سازه(سازه بتنی) نیاز است بدانیم که رفتار اجزای ساختمان تحت بارهایی که در اثر وزن خود آن، زلزله و دیگر عوامل محیطی به آن وارد می شود، چیست. همچنین باید مشخص شود مصالحی که این اجزا (یعنی تیرها و ستون ها و مانند آن) از آن ساخته می شوند چقدر تحمل بار دارند.

بتن یکی از مصالح اصلی در ساخت انواع بناهای مختلف می باشد که هم اکنون بسیاری از ساختمان های کشور با اسکلت بتنی ساخته می شوند .سیمان و ماسه از جمله مواد اصلی در ساخت بتن می باشند، که این مواد بر اساس استانداردهای مرجع ارزیابی و کنترل می شوند. اما نکته اساسی این است که با داشتن سیمان و ماسه استاندارد حتماً بتن استاندارد نخواهیم داشت و مراحل عمل آوری این محصول بسیار حائز اهمیت است.آزمایشگاه بتن به افراد کمک می کند تا مطالب مختلفی نظیر نحوه ساخت بتن مناسب ، چگونگی رسیدن به مقاومت دلخواه ، مبارزه با شرایط خورنده ، ساخت بتن با دوام و … را مورد بررسی قرار دهند.با توجه به این مطالب راه اندازیآزمایشگاه بتن امری ضروری می باشد. آزمایشگاه بتن برای کنترل بتن استفاده می گردد و معمولا از هر روز یک سری نمونه می گیرند و نمونه هایی که داخل ایران مورد استفاده است و بیشتر کاربرد دارد، قالب های ۱۵٫۱۵٫۱۵ است که آنها را سر لایه بتن می ریزند و هر لایه را بین ۱۵ تا ۲۵ ضربه می کوبند و روز بعد آن را باز می کنند و در استخر آب قرار می دهند و مدت زمان ماندن آنها داخل استخر آب ۷و۱۴و۲۸ روز است و سپس آنها را می شکنند و برای هر رده بتن یک رنج مقاومت وجود دارد و این نمونه های شکسته شده معادل بتنی است که سر ساختمان استفاده می شود بعد از شکستن باید نتایجی را که مد نظر است حاصل شود و اگر بدست نیاید جلو گیری به عمل می آید و بعد می توان مثلا سیمان آن را کم یا زیاد کرد و یا شن و ماسه را تا دیگر معیوب نباشد وقتی قالب ها را شکستند آنها را بر روی جکی که در آزمایشگاه وجود دارد، می گذارند و سپس آن را تقسیم بر ۱۰۰ می کنند تا مقاومتش بدست بیاید که ۷و۲۸روز آن خیلی مهم است.

گزارشات آزمایشگاه های بتن و مصالح ساختمانی:

 • تعیین وزن مخصو ص سیمان
 • دانه بندی خاک
 • درصد جذب آب
 • تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش پیکنومتر
 • تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش دونگان
 • محاسبه وزن واحد حجم مصالح
 • طرح اختلاط بتن
 • دانه بندی مصالح
 • تعیین وزن مخصوص
 • نمونه برداری از مصالح
 • درصدجذب رطوبت سطحی
 • هم ارزی (ارزش ماسه ای SE)
 • وزن مخصوص توده ای
 • درصد جذب آب
 • طرح اختلاط بتن
 • طرح اختلاط بتن و آزمایشهای کششی ، فشاری وخمشی
 • هیدرومتری
 • تعیین مقاومت سائیدگی مصالح سنگی درشت دانه بوسیله سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس

تجهیزات آزمایشگاه بتن :

 • ترازوی دیجیتال؛کاربرد عمومی
 • ترازوی ارشمیدس؛جهت توزین وزن مصالح درون آب
 • مخلوط کن بتن؛جهت اختلاط در حجم ۳۰ لیتر
 • دستگاه بلین؛جهت تعیین نرمی سیمان با استفاده از دستگاه نفوذپذیری هوا
 • میز ویبره؛جهت تراکم نمونه های بتنی
 • دستگاه اندازه گیری هوای بتن؛جهت اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه
 • دستگاه پرس(جک فشاری) ؛جهت تعیین مقاومت فشاری بتن
 • اسلامپ؛جهت تعیین کارایی بتن تازه

آزمایشات بتن:

 • آزمایش تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی تویط سوزن و یکات
 • آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان
 • آزمایش استاندارد برای غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی
 • آزمایش استاندارد جهت تعیین مقاومت کششی ملات سیمان
 • آزمایش استاندارد جهت تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان هیدرولیکی
 • آزمایش استاندارد برای تعیین نرمی سیمان پرتلند با استفاده از دستگاه نفوذپذیری هوا
 • آزمایش استاندارد برای دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه به وسیله الک
گزارش کار آزمایشگاه بتن
برچسب ها:    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *