قیمت دستمزد اجرای آرماتوربندی چگونه محاسبه می شود

قیمت دستمزد اجرای آرماتور بندی با چندین فاکتور لحاظ و محاسبه می گردد: وزن و کیلوگرم میلگرد های فلزی سایز میلگرد های فلزی و ابعاد متصل شدن میلگردها براساس متری عوامل کوچک دیگر که هنگام بازدید از مکان کار بیان…