فعالیت‌ها و تاریخچه انجمن بتن ایران

فعالیت‌ها و تاریخچه انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران با نام کامل انجمن فناوران بتن ایران، یک انجمن علمی، تخصصی، حرفه ای، پژوهشی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعال در حوزه‌ی بتن در کشور ایران است. تاریخچه انجمن بتن ایران زمزمه‌های تشکیل انجمن بتن ایران برای…